LIGJI Nr. 36/2017, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995,
“KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83 pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: Në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet si më poshtë: Neni 1 Në nenin 46 bëhen ndryshimet e mëposhtme: Në paragrafin 1 hiqet fjalia “Masa edukuese është vendosja e të miturit në një institucion edukimi”...

Lexo Artikullin e Plotë (PDF)!


KODI ETIK I AVOKATIT

Të ndërgjegjshëm për rolin dhe detyrën e avokatit në një shoqëri demokratike, të bazuar në parimet e shtetit ligjor, të humanizmit dhe dinjitetit njerëzor, me respekt ndaj të vërtetës dhe drejtësisë, hartohet Kodi Etik i Avokatit.
NATYRA E RREGULLAVE DHE SJELLJES PROFESIONALE
Normat e Kodit Etik bazohen në:
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Marrëveshjet Ndërkombëtare të Ratifikuara .
Legjislacionin në fuqi dhe vecanërisht Ligji nr.9109 datë 17.7.2003 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë” .
..

Lexo Artikullin e Plotë!


LIGJ I RI PËR AVOKATËT…

Pavarësisht se shumë pak është bërë publike dhe është debatuar nga specialistët e fushës, Reforma në Drejtësi ka parashikuar ndryshime drastike edhe për ushtrimin e profesionit të avokatit. Janë po ekspertët e EURALIUS dhe OPDAT të cilët në kuadër të kësaj reforme të gjerë historike kanë hartuar një ligj të ri për këtë profesion, nëpërmjet të cilit ndryshojnë kriteret e deritanishme për këtë titull.
Ky ligji tashmë ka shkuar në Kuvend dhe sipas parashikimeve në nenin 10, që një individ të ushtrojë profesionin e avokatit duhet të plotësojë 6 kritere.
Së pari duhet që të ketë përfunduar studimet e larta pranë..

Lexo Artikullin e Plotë!


LIGJI Nr. 108/2016
PËR NJË NDRYSHIM DHE DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8730, DATË 18.1.2001, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË PËRMBARIMIT GJYQËSOR”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:
Në ligjin nr. 8730, datë 18.1.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, bëhen ndryshimi dhe shtesat si më poshtë: 
………..

Lexo Artikullin e Plotë!


LIGJI NR. 8549, date 11.11.1999, (STATUSI I NEPUNESIT CIVIL)

Ne mbeshtetje te neneve 81 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes me propozimin e Keshillit te Ministrave, Kuvendi i Republikes se Shqiperise vendosi:……….
Qellimi dhe Objekti
1. Qellimi i ketij ligji eshte percaktimi i rregullave te njejta per kushtet dhe procedurat e pranimit ne sherbimin civil, per menyren e fillimit dhe mbarimit te marredhenjeve te punes, per zhvillimin e karrieres, per garantimin e te drejtave dhe percaktimin e detyrimeve te nepunesve civilë, me synim krijimin e nje sherbimi civil te qendrueshm, profesional dhe eficient………..

Lexo Artikullin e Plotë!


LIGJI Nr. 49/2012
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE ADMINISTRATIVE
DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE

Ky ligj përcakton rregulla të detyrueshme për:
a) organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative, si dhe statusin e gjyqtarëve që shërbejnë në to;
b) juridiksionin dhe kompetencën e gjykatave administrative;
c) parimet dhe procedurën e gjykimit, palët në proces dhe personat e tjerë në gjykimin administrativ;
ç) vendimet gjyqësore administrative dhe ekzekutimin e tyre.
Dispozitat e këtij ligji plotësohen me parashikimet e Kodit të Procedurës Civile, me përjashtim të rasteve dhe për aq sa ky ligj nuk parashikon ndryshe

Lexo Artikullin e Plotë!


Ligji Nr. 115.2016,

Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, KLGJ dhe KLP

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË
Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh…
Objekti i rregullimit të këtij ligji është përcaktimi i parimeve dhe rregullave në lidhje me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe të Shkollës së Magjistraturës….

Lexo Artikullin e Plotë!