Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, KLGJ dhe KLP

Tiranë, 24 janar 2017

Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, KLGJ dhe KLP (Ligji Nr. 115.2016)

Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh…

Objekti i rregullimit të këtij ligji është përcaktimi i parimeve dhe rregullave në lidhje me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe të Shkollës së Magjistraturës….

Neni 2
Parimet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë Sistemi i drejtësisë në Republikën e Shqipërisë qeveriset bazuar në parimet e pavarësisë,
llogaridhënies, transparencës dhe të efiçencës.

……………………………..

Lexo Ligjin e Plotë (PDF)

 

                                                                                                                   AlbLegiS Studio                  

 Kabinet këshillimi ligjor