Ligji per statutin e nenpunesit civil (LIGJI NR. 8549, date 11.11.1999)

Tiranë, 19 janar 2017

LIGJI NR. 8549, date 11.11.1999,

STATUSI NEPUNESIT CIVIL

Ne mbeshtetje te neneve 81 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes me propozimin e Keshillit te Ministrave, Kuvendi i Republikes se Shqiperise vendosi:……….
Qellimi dhe Objekti
1. Qellimi i ketij ligji eshte percaktimi i rregullave te njejta per kushtet dhe procedurat e pranimit ne sherbimin civil, per menyren e fillimit dhe mbarimit te marredhenjeve te punes, per zhvillimin e karrieres, per garantimin e te drejtave dhe percaktimin e detyrimeve te nepunesve civilë, me synim krijimin e nje sherbimi civil te qendrueshm, profesional dhe eficient.
2. Ky ligj percakton skemen e administrimit te sherbimit civi, si dhe rregullon marredheniet juridike, ndermjet nepunesve civil dhe institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor te percaktuara ne nenin 2 te ketij ligji.
3. Per ceshtje te cilat nuk rregullohen shprehimisht nga ky ligj do te zbatohet Kodi i Punes dhe legjislacioni perkates.

Neni 2
Perkufizimet dhe fusha e veprimit
1. “Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ketij ligji.
2. “Institucionet e administrates publike te nivelit qendor apo vendor” ne kuptim te ketij ligji jane: Administrata e Kuvendit, Administrata e Presidentit, Aparati i Keshillit te Ministrave, ministrite, institucionet qendrore te pavarura, bashkite dhe qarqet.
3. Me “institucionet e administrates qendrore” ne kuptim te ketij ligji, do t’i referohemi: aparatit te Keshillit te Ministrave dhe ministrive.
4. Me “institucione te pavarura” ne kuptim te ketij ligji, do t’i referohemi institucioneve qendrore te pavarura, Administrates se Kuvendit, Administrates se Presidentit, bashkive dhe qarqeve.

……………………………..

Lexo Ligjin e Plotë (PDF)

                                                                                                                   AlbLegiS Studio                  

 Kabinet këshillimi ligjor