Turneu kombëtar i spektaklit “Mbrëmjet e freskëta”

Ambasada e Francës në Shqipëri dhe Aleanca Franceze e Tiranës kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në aktivitetet e Pranverës së Frankofonisë 2017 të cilat do të zhvillohen nga data 13 deri më 28 mars në të gjithë Shqipërinë.

Në program : turneu kombëtar i spektaklit “Mbrëmjet e freskëta” nga Zabo, koncerte, pjesë teatrale, filma, ekspozita, një darkë gatronomike, forume dhe takime me personalitete rreth tematikave të ndryshme si matematika, ekonomia digjitale dhe vendi i gruas frankofone në shoqërinë shqiptare

Lexo Artikullin e Plotë!


Tarifat në shërbimin e avokatisë

URDHËR
Nr.1284/3, datë 16.3.2005
Fletore zyrtare nr extra date 27/12/2007
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHPËRBLIMIT TË AVOKATËVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS JURIDIKE
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës dhe të paragrafit 3 të nenit 48 të ligjit nr.9109, datë 17.7.2003 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”
URDHËROJMË:
1. Miratimin e tarifave të shpërblimit të avokatëve për dhënien e ndihmës juridike, sipas tabelës, që i bashkëngjitet këtij urdhri.
2. Për zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të këtij urdhri ngarkohen dhomat e avokatisë.
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare….

Lexo Artikullin e Plotë!


Njoftim per Zgjedhjet e Dhomës së Avokatisë Tiranë

Njoftohen te gjithë avokatët anëtarë të Dhomës së Avokatisë Tiranë se, bazuar udhëzimit të KP të DHKA si dhe vendimit të KP të Dhomës Avokatisë Tiranë të datës 13 Janar 2017, kanë filluar procedurat e zgjedhjeve për organet drejtuese të Dhomës Avokatisë Tiranë.
Zgjedhjet e Dhomës së Avokatisë Tiranë do të organizohen në dy faza.
Faza e parë, zgjedhjet për Këshillin e Përgjithshëm të dhomës si organi më i lartë vendimarrës dhe,
Faza e dytë, KP i dalë nga votimi do të zgjedhë organet drejtuese të dhomës sikurse janë Këshilli Drejtues, kryetari, zv. kryetari dhe sekretari i kësaj dhome si dhe përfaqësuesit e dhomës avokatisë Tiranë për në K.P. të Dhomës Kombëtare të Avokatisë…

Lexo Artikullin e Plotë!