Vendime të ndryshme

Vendimi i Ri për Legalizimet

PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE ME LEJE NDËRTIMI, NË TË CILAT JANË KRYER SHTESA ANËSORE DHE/OSE NË LARTËSI OSE NDRYSHIME TË FUNKSIONIT TË HAPËSIRAVE DHE TË OBJEKTEVE SHUMËKATËSHE PA LEJE, TË DESTINUARA PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË APO QIRADHËNIEN
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 36 e 43/1, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave.

Lexo Artikullin e Plotë!


VENDIMI I GJYKATES KUSHTETUESE PER PRONAT

Vendim nr. 1 datë 16.01.2017 (V-1/17)
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja, Kryetar, Vladimir Kristo, Vitore Tusha, Altina Xhoxhaj, Fatmir Hoxha, Besnik Imeraj, Fatos Lulo, Gani Dizdari, anëtarë, me sekretare gjyqësore Edmira Babaj, në datën 21.04.2016, mori në shqyrtim në seancë plenare me dyer të hapura çështjen me nr. 28/1 Akti, që i përket:…

Lexo Artikullin e Plotë!


VENDIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE PËR VETINGUN

Vendim nr. 2 datë 18.01.2017
(V-2/17)
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja, Kryetar, Vladimir Kristo, Vitore Tusha, Altina Xhoxhaj, Fatmir Hoxha, Gani Dizdari, Fatos Lulo, Besnik Imeraj, me sekretare, Edmira Babaj, në datën 22.11.2016 mori në shqyrtim në seancë plenare, me dyer të hapura, çështjen me nr. 69/9 Akti, që u përket: …

Lexo Artikullin e Plotë!